வஜ்ரா படித்த செய்திகள்...

Tuesday, January 01, 2008

மோடியைப் போட்டுத் தள்ளுங்கள்

இந்த புத்தாண்டு "மோடி-இல்லாத" ஆண்டாக இருக்கட்டும்.

இவ்வாறு கூறியது வினோத் மெஹதா என்ற காங்கிரஸ் ஜால்ரா. அவுட்லுக் என்ற ஒரு டாப்ளாய்டை நடத்தும் ஆசிரியர்.


Pseudo-secularists (me included) are copiously mourning the victory of Narendra Modi. There is enormous reluctance to acknowledge the scale of the achievement. The Merchant of Death scored against huge odds. He did not win because he is a one-dimensional cut-out. His political enemies should analyse his craftily constructed persona instead of reducing him to a caricature. To vanquish Modi, we must dissect the Modi "package". It is one part development, one part Muslim-baiting, one part histrionics, one part demagoguery, one part messianism. This Modi myth needs to be demolished in the killing fields of Gujarat, not in TV studios.

Meanwhile, pundits and pollsters stubbornly insist they got it right. "If you read the third para below line 7, I had predicted a huge Modi victory." Outlook gave up election opinion polling in 2004. In 1981, at the Sunday Observer, I was a devotee of opinion polls and, at the risk of immodesty, I can claim to be one of the pioneers of using opinion surveys in the media.As an editor of some experience, if not wisdom, I can confidently assert that opinion polls do little for circulation or credibility. You bust huge sums—these damn things are horrendously expensive—and get the results horribly wrong.

I too am a victim of opinion polls. In 2002, Outlook predicted a Congress victory in Gujarat. Till today readers and friends remind me of the boo-boo. I am scarred for life.

May 2008 be a Modi-free year for you. Season’s greetings!
டெவில்'ஸ் அட்வகேட் புகழ் கரன் தாபர் 


மோடியை போட்டுத் தள்ளவே சொல்கிறார்.


....
Where does this leave the regional parties and the Left? They may retain their identity, even their present base, but they will have to line-up behind Modi or Sonia, in the saffron camp or the liberal/secular one. They may even have to submerge themselves within the broad appeal of the camp they belong to.

Only the sudden removal of Narendra Modi can stop this. For he is the agent forcing this change. And whilst he’s with us, he will do just that. I have no doubt Indian politics after Sunday the 23rd is another country. We have to live with new challenges. Some of us have to accept new leaders.இவை அனைத்தும் தாண்டி, நரேந்திர தாமோதர் மோடி என்ற முதலமைச்சர் வெற்றி வாகை சூடியது மிகவும் வியத்தகு விஷயம்.இந்தியாவின் பத்திரிக்கை உலகு, இடது இம்சைகளின் கையில் இருக்கமாக உள்ளது தான் இப்படிப்பட்ட "ஓலங்கள்" காட்டுகின்றன.


இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.


இந்த 2008 ஆம் ஆண்டு, தீவிரவாதம் அற்ற ஆண்டாக இருக்கவேண்டுகிறேன். 

Wednesday, November 07, 2007

தெஹல்கா: குஜராத் மற்றும் உண்மைகள்

இந்திய தேசிய நலன் என்று அர்த்தம் வரும் இந்த indian national interest வலைத்தளத்தில் பிரசுரமாகியுள்ள இந்த கட்டுரை மிகவும் தெள்ளத்தெளிவாக கோத்ரா கலவரத்தைப் பற்றியும் அதன் ஆணிவேரையும் தெஹல்கா சுட்டிய உண்மைகளையும் விளக்குகிறது.


Guest Post: Tehelka’s Gujarat Expose and the Deeper Truth


Kishore Asthana


I finished reading the Tehelka issue of the 3rd November, from cover to cover yesterday and sat benumbed. The words and images kept re-playing in my mind overnight. In the morning, as I normally do when there is too much mind-roiling data, I banished all of it to the background, leaving my conscious mind a blank black-board. Then I waited. The following major concerns emerged in the blankness:

1. Tehelka – now the mind thinks the medium more important than the message. It was not always so, but repeatedly being manipulated by the media, it has learnt to examine the source first. Tehelka has proved an honest broker in the past and the people it has quoted in this issue have painted a picture of their distorted inhumanity in their own words. However, its biases show, too.
In the normal course, the cause comes before the effect. In Tehelka it comes on page 80 and, then, too, tries to belittle the horror by putting it under a subtitle which says, “the diabolic lie”. This is an insidious and widely used propaganda tactic. The normal reader gets the impression that accusing the Muslim mob of burning the coach in Godhra is a diabolic lie. The words “diabolical lie” might be meant to highlight the accusation of pre-meditated arson, or the presence of certain people there, but its use as a title is deliberately misleading.
The story accuses Modi by innuendo of being guilty of getting the fire in the railway coach at Godhra started. This is done by the tactic of innuendo without proof – the common “some people say” gambit.
In an otherwise excellent expose, such manipulative strategems are unworthy of Tehelka and reveal its mindset.

2. The Provocations – There are two provocations mentioned. Tehelka has tried to excuse the Muslim mob by highlighting the clash of Kar Sevaks with Muslim tea vendors and quoting Sophia Bano saying that some karsevaks tried to drag her into the coach. In smaller text is mentioned that they let her go when she presumably shouted “bachao”.
These two incidents provoked the Muslims to collect in a mob of about 1,000 people into stoning the carriages, beating up people who alighted from the train and, eventually, burning a coach stuffed with three times its usual complement of passengers, most of whom were women and children returning from a pilgrimage. Tehelka mentions that it could have been just a burning rag thrown in, as if being burnt alive by a fire started by “just a burning rag” is somehow better than being burnt alive by a fire started by petrol.
This unquestionably inhuman act provoked the Hindu s to wreak another unquestionably inhuman massacre, with the State’s law and order machinery actively and passively helping in the ex ces ses.
Look at the progression. Arguments with tea vendors and rumours of kidnapping lead a Muslim mob to burn 60 people alive. The burning of 60 Hindu pilgrims results in carnage all over the state. It is a case of a petty incident leading to gross over-reaction, leading to a grosser over-reaction. It does not need too much intelligence to fix the blame where it belongs. Babulal Bajrangi was a mere symptom of the disease. The underlying causes are our lopsided politics of division along caste and religion and our skewed perception of the word “secular” since our independence.

3. The Personalities – Babu Bajrangi, Rejendra Vyas, Ramesh Dave, Madan Chawal, Mangilal Jain, Suresh Richard, Deepak Shah, Anil Patel, Haresh Bhatt and a host of others brag about their mindless brutality. These are heartless, psychotic deeds and cannot be excused by any justifications – not in the name of religion, nor in the name of extracting revenge for Godhra or anything else.
These people pose themselves as the Sword of the Hindu religion. They are full of righteous anger and project themselves as the guardians of my religion.
I would like to say to them – You sully my saffron. My religion and I do not accept venal cowards as our defenders. If you want to be a defender of my faith, stand upright, do upright things and then, like Bhagat Singh, go singing to your just punishment with your head held honourably high. You should not hide behind the corrupted legal machinery, or bring dishonour to my religion by raping women, killing innocent people and resorting to brutality. In a just State all of you would promptly get your well-deserved punishment..

4. The Lessons: The lessons the mind draws from all this are chilling. They are at many levels:
a. The Resentments – Lesson no. 1 - It is obvious that there is deep resentment amongst Hindu s at their treatment by Muslims who are emboldened by India ’s secular nature and its liberal intelligentsia. Hindu s view themselves as the subjugated people of India and are constantly reminded of this by the politicians and the media. I am talking of the “average” Hindu who eventually matter and not the urban Hindu intelligentsia who show remarkable unawareness of their own double standards.

Imagine a group of Muslims returning from the Haj, in Lahore . They are on a train and are chanting Allah O Akbar. The train stops at a station, some of the Hajis fight with a Hindu tea vendor, and a mob of 1,000 Hindu s collects and stones and torches the train. Would such a scenario be feasible in Pakistan ? No. But, in India , the reverse is easily accepted and no one appears to question the mindset of the Muslim leaders who encourage this or the Muslim mob which acts in this manner with seeming impunity.

Hindu s are not even permitted to enter Mecca but Muslims lay a claim to Ayodhya, the Mecca of the Ram Bhakts. All this births dissonance in the Hindu mind and the pressure keeps building up.

b. The Consequences : 

Lesson no. 2 – When the cork is blown open by an incident like Godhra, people like Babu Bajrangi and his ilk emerge, monster-like, fattened on this resentment. Once the Djinn is out of the bottle, there is no saying what will happen. We must learn to identify and neutralise such Djinns before they emerge from the bottle or, better still, not even give them an opportunity to take birth.

c. The Deeper Truth: 

Lesson no. 3 -. The deeper truth is that such resentments are building up all over India. The pressures of modern living, the proliferation of the media and its populist feeding frenzy, the minority- appeasing manipulations of political parties, the subversion of the bureaucracy and other such factors ensure that the detonator is well primed, the fuel is available; the cynical facilitators are all in place and only the trigger is needed.

5. The Need - Emotional Integration: The need, today, is for a quest for Emotional Integration. For this to come about, it is essential to face some unpalatable truths and come to grips with some very important and difficult to implement matters:

a. Primacy to the Indian Constitution over religious laws: Minority religions guard their turfs jealously, whether it is in the area of education or personal laws. Religious leaders keep propagating the fact that their religious laws supersede our constitution and the laws as interpreted by the Supreme Court. In many cases, such as the Shah Bano case, they have indu ced politicians to change the laws of India to meet their own requirement. Such religious jingoism encourages anti-minority feeling amongst the Hindu s.

b. Sensitivity towards the feelings of the Hindu faithful: Through their evil conduct, Babulal Bajrangi and his tribe have ensured that there will be no more Godhras in Gujarat . In 50 years of independence, should our leaders not have ensured this by peaceful, legal means? If they had paid half as much attention to Hindu concerns as they pay to the concerns of minorities, it would have been enough. All it needed was dealing in a sensitive manner with the feelings of the Hindu faithful and inculcating in them a comfort that they are in caring hands. They would not then look towards VHP or Bajrang Dal or even BJP to provide this assurance. Instead, Hindu s have been taken for granted and the minorities pampered, with catastrophic results as far as the average Hindu ’s mindset is concerned.

c. Ending the Politics of Appeasement: Special privileges – subsidies for pilgrimages, reservations in jobs, scholarships to minority students etc. need to be stopped. A secular state must only give special privileges only to citizens who are in financial need at this time.

d. A more responsible media: This needs no elaboration.

e. A quicker and more effective law enforcement and judicial system: When the citizens start thinking that mobs must do what the state is incapable or unwilling to do, then we have the Gujarat riots, the lynching of criminals in our towns and villages and even encounter deaths. This kind of disproportionate retaliation is a hallmark of frustration of the citizens with the legal machinery.

f. Imposition of minimum qualifications and law-abiding record for our legislators.

g. Improvement in our education system to promote self-esteem and regard for our nation-hood. Our education delivery system is pathetic and does not inculcate desirable values in our young. It does not encourage the feeling of emotional integration with others.
Education is propaganda and it conditions the young mind forever. Our education by rote and the politicised, Eurocentric curriculum is playing havoc with national self-esteem. Neglect of teaching as the most important profession in the country has made matters worse.
The above are not easy to implement. However, if we continue to proceed as we have, we will have other Godhras and other Gujarats all over India . Talk to the average, middle class Hindu anywhere in India and you will realise that this is sadly true. All that is lacking is for a charismatic leader to get up and start his speech by saying, “I have a nightmare……”
Tehelka has headlined its expose as “The Most Important Story of Our Time”. This is hyperbole. There are many more important stories of our time – the “Naxalite Menace”, the “Rampant Corruption”, “Judicial System in A Mess - Justice Delayed and Denied”, “The Trivialisation of Basic Indian Education”, “Terrorism Which Has Killed More Indians Than All Wars Combined” and so on. However, the Tehelka expose does point towards what could have been the most important story of our time – “Analysis of the Hindu Mindset All Over India vis a vis Other Religions”. In its vigilantism, Tehelka has focused on events, rather than deeper causes. However, all Indians must look deeper, into our own selves and at our politicians, media, judges and bureaucracy, if we have to avoid more bloodshed in the name of religion.

Kishore Asthana, earlier with Tata Administrative Services, is a management consultant and convener of Mensa, Delhi/NCR.

Friday, April 13, 2007

Spiderman STANDS

YNET NEWS எனப்படும் இஸ்ரேலிய நாளிதளில் வந்த செய்திக் குறிப்பு ஒன்றில், இஸ்ரேலில் உள்ள ஹைஃபா ரம்பம் மருத்துவமனையின் டாக்டர் இலியன் க்ருயன்வால்ட் என்பவரின் டீம் sexual health என்ற துறையில் சில சிலந்திகளின் விஷத்தில் ஆண்களுக்கு ஏற்படும் erectile dysfunction எனப்படும் ஆண்மைக் கோளாறுகளை சரி செய்யும் தன்மை உள்ளதாக கண்டுபிடித்துள்ளனர். அதுவும் சில ஆண்கள் சில வகை சிலந்தி கடித்தபின்னர் தங்கள் ஆண் குறி எழுச்சி நீண்ட நேரம் நீடிப்பதாக தெரிவித்ததாகவும் அந்தச் செய்திக் குறிப்பு கூறுகிறது.

Ynet news ன் வலைத்தளத்தில் முழு செய்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.அந்த செய்திக்கு வந்த ஒரு பின்னூட்டம் இங்கே!

Spiderman
Spiderman
Does whatever Viagra can
Gets aroused, supersized
Catches girls, just like flies.

மார்வெல் காமிக்ஸின் ஸ்பைடர் மேன் கார்டூன் title song ன் டியூனில் பாடவும்!

Monday, January 01, 2007

அமார் சொனார் பாங்ளா

"அமர் சொனார் பாங்க்ளா" நம் தங்கமான வங்க தேசம் என்று வங்கதேசத்தைப் போற்றியவர் நோபல் பரிசு பெற்ற ரபீந்த்ரநாத் தாகோர். 1947ல் சுதந்திர இந்தியாவை துண்டாக்கி கிழக்குப் பாகிஸ்தானாக மாற்றப்பட்ட வங்கதேசத்தில் 37% இந்துக்கள் இருந்தனர். இந்துக்கள் எண்ணிக்கையில் வங்கதேசம், இந்தியா, நேபாளத்திற்க்கு அடுத்து மூன்றாவது இடத்தில் இருந்தது.2006 சென்ஸசின் படி 11% இந்துக்கள் தான் தற்போது இருக்கின்றனர்.
இந்த இன அழிப்புக்குக் காரணம் இஸ்லாமியப் புனிதப் போர் என்னும் ஜிஹாத்.

குடும்பத்தார் கண் முன்னே பெண் பிள்ளைகள் கற்பழிக்கப் படுவது, இந்துப் பெண்களை குறிவைத்துக் கடத்தி கற்பழித்து மதம் மாற்றுவது, கோவிகளை இடிப்பது, என்று திட்டமிட்ட இனப் படுகொலை செய்யும் வங்க தேசம் பற்றியும் அதன் இன்னும் மிச்சமிருக்கும் இந்துக்கள் நிலை பற்றியும் foundation against continuing terrorism என்ற அமைப்பு ஒரு கண்காட்சி நடத்துகிறது. 2006 ல் இது போல் கஷ்மீர் பண்டிட்கள் பற்றி நடத்திய கண்காட்சியின் தாக்கமாக அமேரிக்க பாராளுமன்றத்தில் இந்துக்களுக்கு எதிரான மனித உரிமை மீரல்கள் பற்றி தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளார்கள் (H.Con.Res 388).

மேலும் விபரங்களுக்குத் தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய முகவரி.

FACT
P.O. Box 540892
Houston, TX 77254-0892
Email: contact@factusa.org

செய்தி படித்த இடம்:

Human Rights Congress for Bangladesh Minorities of Dallas/Fortworth

Friday, December 22, 2006

ஹிட்லர் - செய்தொழுகும் வெங்கோலன்

கிம் பேகர் என்ற பத்திரிக்கையாளர் சிக்காகோ ட்ரிபியூனில் ஒரு கட்டுரை எழுதியுள்ளார்.

இந்தியர்கள், இந்துக்கள் மேல் படுபயங்கர காழ்ப்பு உள்ளவனால் மட்டுமே அப்படி எழுதியிருக்க முடியும்.


It's not clear why Hitler is popular in some circles. Some experts say it's because of a belief that Indians were the original Aryan race. Others say it's because Hitler used the traditional Hindu good-luck symbol of the swastika, rotating it slightly. Those who believe strongly in the caste system of India also may like Hitler's eugenics and race beliefs.


இந்தியாவில் ஹிட்லர் மிகவும் பாப்புலராம். இருக்கலாம். அதற்கு இந்துக்கள் (முக்கியமாக இந்து அடிப்படைவாதிகள் என்று முத்திரை குத்தப்படுபவர்கள்) தான் காரணமாம். ஹிட்லர் ஸ்வஸ்திகாவை திருடிக் கொண்டதும் அதைத் திருப்பிப் போட்டு இனப்படுகொலையில் ஈடுபட்டதும் தெரிந்தது. அதற்காக இந்துக்கள் ஹிட்லரை விரும்புபவர் அல்லர்.

ஹிட்லரின் ஆரிய இன கோட்பாடு எவ்வாறு இந்தியர்களைத் துண்டாடியது எனன்பது வலைப்பதிவு வரை வந்துவிட்டது. அதை கிழி கிழி என்றும் கிழித்தாகிவிட்டது இன்னும் இந்தியர்கள் அதை நம்பி ஹிட்லரைப் புக்ழ்கின்றனராம். (சில மடையர்கள் இருந்தால் பெரும்பான்மையோர் அப்படி இல்லை). இந்த வெள்ளைத்தோல் நீலக்கண் ஆரியக் கொள்கை இந்தியர்களின் மனவளர்ச்சியை குன்றச்செய்ய வெள்ளைக்கார பிரித்தானியர்கள் போட்ட திட்டம். அதில் இந்தியர்கள் பெருமையாக நினைக்கக் கூடிய எந்த விஷயத்தையும் வெளியாட்களினால் தான் நடந்தது என்ற எண்ணத்தை உருவாக்கவே வகுக்கப் பட்ட கோட்பாடு.

ஹிட்லருக்கு இந்தியர்கள் மேல் பாசம் இருந்ததாக எங்குமே படித்ததில்லை. வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தால் யூதர்களைப் போட்டுத்தள்ளியது போல் இந்தியர்களையும் சுத்திகரிப்பு செய்திருப்பான். செய்தான் என்பது வேறு விஷயம். ஹிட்லரின் ஜெர்மனியில் ஜிப்சீக்கள், ரோமா போன்ற இந்திய வம்சாவழி வந்த நாடோடிகள் துரத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டது கிம் பேகர் அறியாமலா இருக்கிறார் ?

வாஜ்பயீ பிரதமாராக இருந்தபோது இந்திய வம்சாவழி நாடோடிகளை "வீட்டிற்கு திரும்புமாரு" அழைப்பும் விடுத்தவர்.

பால்தாக்கரே போன்ற சிலர் ஹிட்லரை புகழ்ந்து சில இடங்களில் பேசியிருக்கிறார் என்பதற்காக ஒட்டு மொத்த இந்துக்களை ஹிட்லரின் அடிவருடிகளாக சித்தரிப்பது கேவலமான விஷயம்.

Those who believe strongly in the caste system of India also may like Hitler's eugenics and race beliefs போன்ற வார்த்தைகள் முட்டாள்களால் மட்டுமே சொல்லமுடியும். சாதி பற்றி என்ன தெரியும் இந்த ஆளுக்கு ?

இந்தியாவின் சாதி போர்துகீசிய casta விலிருந்து வரும் caste சொல்லுக்கு சற்றும் பொருத்தமில்லாதது. இதுபோன்ற அடிப்படை தவறுகளை வெள்ளைக்காரனுக்கு விற்பதால் இந்தியா பற்றிய, மற்றும் இந்திய இந்துக்களைப் பற்றி முக்கியமாக politically active assertive இந்துக்களைப் பற்றி பிரபலமான தவறான அபிப்பிராயத்தை வலுப்பெறச் செய்கிறார்.In Gujarat, textbooks have praised Hitler's leadership abilities, fascism and the Nazi movement. Until recently, state social studies textbooks have featured chapters on "Hitler, the Supremo" and "Internal Achievements of Nazism." The textbooks have been changed slightly this year but still barely mention the Holocaust.

This is the same state where Hindu-led riots led to the deaths of more than 1,000 Muslims in the spring of 2002. Several investigations blamed the state government, led by a Hindu-right political party, for permitting the riots.


குஜராத்தின் புத்தகத்தில் ஹிட்லரைப் புகழ்கிறதாம். அதற்கும் கோத்ரா கலவரத்திற்கும் தெளிவாக முடிச்சு போடுவதனால் முஸ்லீம்களை நல்லவர்களாக சித்தரிக்க நினைக்கிறார்.

கோத்ராவில் நடந்த விஷயம், அமேரிக்காவிலோ இங்கிலாந்திலோ, கிருத்தவர்களை ரயில் பெட்டியில் வைத்துக் கொழுத்தியிருந்தால் முஸ்லீம்கள் கதி என்னவாகியிருக்கும் ?

சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஹிட்லரின் இனவாதக்கொள்கை ஐரோப்பாவின் சிக்கல். அதில் இந்தியர்கள் பங்கு சுத்தமாக இல்லை. யூத வெறுப்பு என்பது ஐரோப்பாவில் பரவலாக ஹிட்லருக்கு முந்தியும் இருந்துவந்துள்ளது இப்போதும் இருக்கிறது. இந்தியாவில் யூதர்கள் மிகவும் கண்ணியமாக சுயமரியாதையுடன் வாழ்கின்றனர். யூதர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் என்றுமே பிரச்சனையே இருந்ததில்லை.


Hitler's autobiography, "Mein Kampf," flies off the shelves of many bookstores. The Bandra branch of Crossword, a major bookstore chain in the Mumbai area, sells 35 copies a week.


ஹிட்லரின் "மெயின் கெம்ஃப்" எந்த நாட்டில் அதிகம் விற்கிறது ?

Hitler book bestseller

Friday, December 01, 2006

எங்கே ஐலைய்யா ?

2006 செப்டெம்பர் 29 ம் தேதி ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் ஊர் முன்னிலையில் அவமானப் படுத்தப் பட்டு அதில் 18 வயது பெண்ணை மானபங்கப் படுத்தி வண்புணர்ச்சி செய்திருக்கின்றனர் எல்லாம் ஊர் கூடி நின்று வெடிக்கை பார்த்து கை கொட்டி அந்தக் கொடிய மிருகங்களை உர்ச்சாகப் படுத்தியுள்ளனர். கைர்லாஞ்சி கிராமத்தில் நடந்த இந்த கோர சம்பவம் ஒரு தேசிய அவமானம். இந்த சம்பவம் தேசிய அளவில் பல அலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மஹாராஸ்ஹ்டிரா மாநிலத்தில் பல இடங்களில் அதன் விளைவுகள் தெரிய ஆரம்பித்து விட்டன.

இதன் முக்கிய காரணம், அந்த குடும்பத்தினர் தலித் இனத்தவர்கள்.

இந்த அக்கிரமத்தை அரங்கேற்றியவர்கள் "மேல் சாதி" என்று சொல்லிக் கொள்ளும் OBC க்கள்.

தலித் intellectual சந்திரபன் பிரசாத் இதைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார் என்று பார்க்கலாம்.

Return of the Dalit panther


Amid cheers from the Kunbi men, women and children, the mother and daughter were first stripped. While they were being raped for about an hour, the Kunbi elders stood to give the culprits a standing ovation.

Did such things happen in Hitler's regime? In full public view, four people were butchered. This is India's social holocaust, where dominant Kunbis, a listed OBC caste inflicted humiliation while killing.

Atrocities on Dalits follow a pattern, often of a pan-India nature. Most Dalit killings are accompanied by inflicting humiliations. For instance, if the caste society decides to rape a Dalit woman, or target her dignity, attempts are made that more and more people came to know of it. That's the reason a rape is preceded by stripping the victim. Sometimes, there will be no physical injury, only humiliation. The idea is to convey a message - that, Dalits ought to know their social positioning. The Khairlanji medievalism is just one case in point. Such acts of barbarism are common all over India and it is just that this savagery caught the media attention and we are shocked.


OBC க்கள் தலித்துக்கள் மேல் கட்டவிழ்த்துவிடும் வன்முறையை Social holocaust என்று சொல்கிறார்.

ஒரு விதத்தில் இது உண்மையே.

இந்த அதி தீவிர "இந்து எதிர்ப்பு வலைத்தளத்தில்" முக்கியமாக இலங்கை தமிழர்களை எதிர்க்கும் பௌத்த வலைதளத்தில் படங்கள் போட்டிருக்கிறார்கள். படங்கள் கோரமானவை. மன முதிர்ச்சி உடையவர்கள் மட்டுமே பார்க்கவேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

இது வரை, தலித் விடுதலை என்றெல்லாம் பேசும் அறிவு சீவிகளிடமிருந்து ஒரு பேச்சுகூட இல்லை இதைப் பற்றி.

1. எங்கே, கஞ்சன் ஐலைய்யா ?

2. தலித்-பஹுஜன் (பஹுஜன் என்பது OBC க்களைக் குறிக்கும் சொல்) கூட்டு என்றெல்லாம் பேசிய இந்த அறிவாளி, தலித்-பஹுஜன் இணைந்து பிராமணர்களைக் கேள்வி கேட்கவேண்டும் என்று சொல்லியவர் இப்போது எங்கே ?

3. இந்த குற்றவாளிகளுக்கும் தூக்கு வழங்கக் கூடாது என்று சொல்பவர்கள் நம் அறிவு சீவிக் கூட்டத்தில் இருக்கலாம், தப்பில்லை, இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு. ஆனால் இவர்கள் முட்டாள் தனத்தின் அளவு தன் நிகரில்லாக் கீழ் நிலையைத் தொடும் என்றால் அது இவர்கள் பேசும் இது போன்ற பேச்சில் தான். சந்தோஷ் சிங்கிற்கு தூக்கு வழங்குவது பற்றி பேச்சு மூச்சில்லை, ஆனால் அஃப்சலுக்கு என்றவுடன் இவர்கள் கொடி தூக்கியதும், தர்ணா செய்ததும் இதன் அடிப்படையில் பார்க்கையில், இவர்களைப் பார்த்து காரித் துப்பவேண்டும் என்று தோன்றுகின்றது.

4. இது காங்கிரஸ் ஆளும் மஹராஷ்டிரத்தில் நடந்த விஷயம், இதே பா.ஜ.க ஆளும் குஜராத்தில் நடந்திருந்தால் ?

5. எங்கே டீஸ்டா செடல்வாத், ஷபானா ஆஸ்மி மற்றும் இவர்கள் அடி வருடிகளான NGO ராஸ்கல்கள் ?

Saturday, November 25, 2006

வலைப்பதிவுகளில் நக்ஸலைட்கள்

இந்துஸ்தான் டைம்ஸில் வந்த இந்தச் செய்தியில் நக்ஸலைட்டுகள் வலைப்பதிவில் காலூன்றியதால் நக்சலைட்டுகளை ஒடுக்க அமைக்கப் பட்டப் போலீசாரும் வலைப்பதிவு ஒன்றை ஆரம்பித்து internet ல் போர் செய்கிறார்களாம்.

நக்ஸலைட்டுகள் தங்கள் கொள்கையை வலைப்பதிவேற்றி வலையில் பிரச்சாரம் செய்கின்ற அளவுக்குப் போய்விட்டார்கள்.

நக்சலைட்டுகளுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து இந்தியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்க மாவோயிச புரட்சி செய்ய ஆசையிருந்தால் இதோ இந்த வலைத்தளத்திற்குச் செல்லவும். செல்பவர்கள் மீண்டும் இங்கே வரவேண்டாம். நக்சலைட்டுகளின் ஆதரவாளன் என்றால் என் அகராதியில் தலை நசுக்கப் படவேண்டிய நச்சுப் பாம்பு என்றே பொருள்.

போலீசாராலோ அல்லது அனானியாகவோ இயக்கப் படும் இந்த தளம் நக்ஸல் எதிரி தளம்.

இந்த நக்ஸல்வாத இயக்கத்தின் எதிரி தளத்தில் ASHA மற்றும் AID இந்தியா வை குறிவைத்தும் ஒரு சுட்டி இருக்கிறது. IIT ன் முன்னாள் மாணவரான திரு. சந்தீப் பாண்டே படம் போட்டு நக்ஸலைட்டுகளுக்கு உதவுபவர் என்றும் கூறியிருக்கிறார்கள்.

தமிழகத்தில் சூனாமியின் போது இது போல் AID மற்றும் ASHA போன்ற (NGO) எஞ்சி ஓ (எஞ்சியிருக்கும் ஒற்றர்களோ!?) க்களுக்கு பண உதவி செய்திருப்பின் அது நிச்சயம் நக்சலைட்டுகளுக்குச் சென்றிருக்கும் என்பது இவர்களது கூற்று.